Untitled 1ფონდი „სოხუმი“ წარმოგიდგენთ  მონიტორინგის ახალ ანგარიშს ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მუნიციპალური პროგრამები და გენდერული ბიუჯეტი“. მონიტორინგის ფარგლებში შესწავლილ იქნა ორგანიზაციის სამიზნე 12 მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტებში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და ძალადობის პრევენციის პროგრამები და გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად შემუშავებული ადგილობრივი პოლიტიკა. ანგარიშში დეტალურად არის წარმოდგენილი მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი გამოწვევები და მათი ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული შესაბამისი რეკომენდაციები ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების და ასევე სამხარეო ადმინისტრაციის საყურადღებოდ. 

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer
Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

„საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) გატარების პროცესში მოსახლეობის საჭიროებათა შეფასება დასავლეთ საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში -  კონსოლიდირებული ანგარიში“ - ასე ჰქვია ახალ პუბლიკაციას, რომელიც გამოიცა პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

 

Download

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

1საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) წარმატებით განხორციელება ძირითად როლს თამაშობს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე.

ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების აუცილებელი კომპონენტია მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სერვისების გაუმჯობესება. COVID-19 პანდემიამ ეს საკითხი კიდევ უფრო მეტი სიმძაფრით დააყენა დღის წესრიგში.

პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში 2019 წლის ოქტომბერში შეიქმნა გურიის, იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმი. ეს ორგანიზაციები მონიტორინგს უწევენ საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) განხორციელებას 8 მუნიციპალიტეტში. მონიტორინგის შედეგად შეფასდა ადგილობრივი ხელისუფლების ეფექტიანობა, გამჭვირვალობა და ინკლუზიურობა ხონის, ბაღდათის, თერჯოლის, ვანის, ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ცაგერისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში.

მონიტორინგის შედეგებს ასახავს პროექტის ფარგლებში მომზადებული პირველი პუბლიკაცია „საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის (PAR) მონიტორინგი დასავლეთ საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში.“

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

EL JURNAL GE 001ფონდ „სოხუმში“ მომზადდა ანალიტიკური სტატიების კრებული „ვიშეგრადის ქვეყნების და საქართველოს გამოცდილება საარჩევნო სისტემის განვითარების და არჩევნებში მოქალაქეების მონაწილეობის გაძლიერების საქმეში“. მასში ასახულია ჩეხეთის, პოლონეთის, სლოვაკეთის და საქართველოს ექსპერტების პოლიტიკური დოკუმენტები - ამ ოთხი ქვეყნის გამოცდილება საარჩევნო სისტემის ფორმირების, განვითარებისა და პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ.

კრებული მომზადდა პროექტის „ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის“ ფარგლებში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

ფონდი „სოხუმი“ წლებია, აქტიურად მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობებთან გენდერული თანასწორობის პრინციპების დანერგვის მიზნით. შემუშავებულია და გამოცემულია არაერთი დოკუმენტი თუ მეთოდური სახელმძღვანელო.

ამჯერად შემუშავდა მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის პროექტი - ეს არის ნიმუში, მოდელი, რომლის საფუძველზეც შეიძლება ადგილობრივი ჯგუფების საჭიროებებზე მორგებული სამოქმედო გეგმის გაწერა.

გენდერული პოლიტიკის რეალიზაციის სამუშაო გეგმა ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო რესურსების სამართლიან განაწილებას, ადგილობრივ პროცესებში ქალებისა და მამაკაცების სრულ ჩართვას.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

1

გენდერული მეინსტრიმინგის დანერგვა მუნიციპალიტეტებში - სტრატეგიული  გზამკვლევი ადგილობრივი  ხელისუფლებისთვის - ამ სახელწოდებისაა ფონდი „სოხუმის“ ახალი პუბლიკაცია. მასში ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს, მათ შო­რის აფხა­ზე­თის და ვი­შეგ­რა­დის ოთხი ქვეყ­ნის (უნ­გრე­თი, პო­ლო­ნე­თი, ჩე­ხე­თი, სლო­ვა­კე­თი) გა­მოც­დი­ლე­ბის შე­დე­გად დაგ­რო­ვი­ლი ექ­სპერ­ტუ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბი და რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი.

გზამ­კვლე­ვი არის დამ­ხმა­რე მე­თო­დო­ლო­გი­ური სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო, რო­მე­ლიც ხელს შე­უ­წყობს ად­გი­ლობ­რივ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას გენ­დერ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი პო­ლი­ტი­კის და­ნერ­გვა­ში. მას­ში მო­ცე­მუ­ლია იმ სა­კითხ­თა ნუს­ხა, რო­მელ­თა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია გენ­დე­რუ­ლი მე­ინ­სტრი­მინ­გის გა­სა­ტა­რებ­ლად ად­გი­ლობ­რივ პო­ლი­ტი­კა­ში.

პუბლიკაცია შემუშავდა პროექტის „ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილება ადგილობრივ დონეზე თანაბარი, ინკლუზიური და დემოკრატიული მმართველობისათვის“ ფარგლებში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

ფონდი „სოხუმის“ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოცემა - პუბ­ლი­კა­ცია აქტუალურ თემაზე „გენდერული მეინსტრიმინგი ადგილობრივ თვითმმართველობაში“. ეს არის სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის ექ­სპერ­ტთა მი­ერ შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი ნაშ­რო­მე­ბის კრე­ბული, რო­მე­ლიც მიზ­ნად ისა­ხავს, ვი­შეგ­რა­დის ქვეყ­ნე­ბის და  საქართველოს გა­მოც­დი­ლე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ად­გი­ლობ­რივ  მმარ­თვე­ლო­ბა­ში გენ­დე­რუ­ლი პოლიტიკის ადვოკატირებას.

კვლე­ვე­ბი ჩა­ტარ­და  პრო­ექ­ტის „ვი­შეგ­რა­დის ქვეყ­ნე­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა ად­გი­ლობ­რივ დო­ნე­ზე თა­ნა­ბა­რი, ინ­კლუ­ზი­უ­რი და დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი მმარ­თვე­ლო­ბი­სათ­ვის“ ფარ­გლებ­ში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

ამ გამოცემაზე, როგორც არასდროს, პროექტის მთელი გუნდი ვმუშაობდით.

ვმუშაობდით სიამოვნებით, ინტერესით - საკუთარ პოზიტიურ შედეგებზე საუბარი  ყოველთვის იწვევს ასეთ განცდას.

2013-2016 წლებში ფონდმა „სოხუმმა“ განახორციელა საკმაოდ რთული, მნიშვნელოვანი და ამბიციური პროექტი „გენ­დე­რუ­ლი სა­კონ­სულ­ტა­ციო საბ­ჭო­ე­ბი - ქალ­თა რო­ლის ამაღ­ლე­ბა რე­გი­ო­ნებ­ში სო­ცი­ა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის­თვის“.

პროექტი მოსალოდნელზე უფრო წარმატებული შეიქნა - ქუთაისში, ოზურგეთსა და სენაკში გენ­დე­რუ­ლი სა­კონ­სულ­ტა­ციო საბ­ჭო­ე­ბის ჩამოყალიბებით ქალ­თა რო­ლიც ამაღ­ლდა და  რე­გი­ო­ნებ­ში სო­ცი­ა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბიც გამოჩნდა.

კიდევ უფრო მეტი, ქვეყნის კანონმდებლობით განისაზღვრა გენდერული საბჭოების ჩამოყალიბება.

ჩვენ როგორ ვიწყებდით? რას ვაკეთებდით? როგორ ვაღწევდით დასახულ ამოცანებს?

წიგნი ცდილობს, უპასუხოს ამ შეკითხვებს.

წიგნში ჩვენს განვლილ გზაზე გიამბობთ, მდიდარ სამწლიან გამოცდილებაზე.

ცვლილებებზე, რომლებიც მუშაობის დასასრულს გამოჩნდა.

გავლენაზე, რომელიც საზოგადოებაზე, სამთავრობო წრეებსა და მედიაზე მოხდა.

ადამიანებზე, რომლებიც ამ ცვლილებებს უწყობდნენ ხელს.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება გაეროს  ქალთა  ორგანიზაციის
გენდერული  თანასწორობის ფონდის მხარდაჭერით

დასრულდა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სა­მი წე­ლი - სი­ახ­ლე­ე­ბის, სწავ­ლის, ინიციატივების, გაძ­ლი­ე­რე­ბის, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის.

ეს არის მე­სა­მე, შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი ნო­მე­რი, რო­მე­ლიც ასა­ხავს სამ­წლი­ან მუ­შა­ო­ბას. პრო­ექ­ტის მო­ნა­წი­ლე ადა­მი­ა­ნე­ბი გვი­ზი­ა­რე­ბენ თა­ვი­ანთ გან­ცდებს, მო­საზ­რე­ბებს, შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბებს, გა­მოც­დი­ლე­ბას, გვი­ამ­ბო­ბენ ცვლი­ლე­ბებ­ზე...

რა თქმა უნ­და, ბევრ სა­ინ­ტე­რე­სოს წა­ი­კი­თხავს მკითხ­ვე­ლი ამ ნო­მერ­ში, მაგ­რამ ყვე­ლაფ­რის წარ­მო­ჩე­ნა შე­უძ­ლე­ბე­ლი­ა, რად­გან გა­სუ­ლი სა­მი წე­ლი - სამ­ჯერ 365 დღე მარ­თლაც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი, შე­დე­გე­ბით სავ­სე და უხ­ვი იყო...

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება გაეროს  ქალთა  ორგანიზაციის
გენდერული  თანასწორობის ფონდის მხარდაჭერით
ფონდი „სოხუმის“ გენდერული ბიბლიოთეკა შეივსო ახალი ბროშურით „გენდერული მიდგომები და განსხვავებები“. მასში განმარტებულია „სქესი“, „გენდერი“, „გენდერული მიდგომა“. აგრეთვე დაბეჭდილია განსაზღვრებები გენდერულ მაჩვენებლებთან და განსხვავებებთან დაკავშირებით სკოლამდელ დაწესებულებებში.
გამოცემის მიზანია - მეტი ინფორმაცია მისცეს მკითხველს გენდერის არსზე.
ბროშურა დაიბეჭდა პროექტის „ადგილობრივი ხელისუფლების პოლიტიკის შეცვლა გენდერულ ბიუჯეტირებასთან  მიმართებაში“ ფარგლებში.
 
 
პროექტი ხორციელდება ჩეხეთის არასამთავრობო ორგანიზაციის
„დამოუკიდებელი სოციალურ-ეკოლოგიური მოძრაობის“  მხარდაჭერით 

დონორი ორგანიზაციები

სასარგებლო ბმულები

სოციალური ქსელები