ეს იყო პროექტი, რომელმაც დიდი ცვლილებები მოიტანა რვა მუნიციპალიტეტში. პროექტი, რომელმაც ელექტრონული სერვისების გაუმჯობესებით მოაგვარა  მოქალაქეთა პრობლემები...

ორწლიანი აქტიური მუშაობის კონკრეტულ შედეგებზე საუბრობდნენ პროექტის მონაწილეები შემაჯამებელ კონფერენციაზე „ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და ჩართულობა საჯარო მმართველობის რეფორმის/PAR მონიტორინგში გურიაში, იმერეთსა და რაჭა-ლეჩხუმში - მიღებული გაკვეთილები“.

კონფერენცია ინტერმუნიციპალური იყო - პროექტში ჩართული 8 მუნიციპალიტეტის გარდა ესწრებოდნენ დასავლეთ საქართველოს კიდევ 19 მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის და მასმედიის წარმომადგენლები.

„მოქალაქეების ხმა ძალიან კარგად გვესმის თქვენი პროექტებით“, „თქვენი წარმატებული პროექტით შესძელით მთავარი - უწყვეტი დიალოგი მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის და პრობლემების იდენტიფიცირება, ეს მთავარი კომპონენტია  საჯარო მმართველობის რეფორმის პროცესში“ - აღნიშნეს ცენტრალური სახელისუფლებო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა.

კონფერენციამ თვალსაჩინოდ წარმოაჩინა პროექტის შედეგები და მიღწევები. 

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

ბაღდათის სამუშაო ჯგუფმა ბოლო შეხვედრა მიღწეული შედეგების შეჯამებას დაუთმო. მთავარ მიღწევად ეთიკის კოდექსის და ანტიკორუფციული დებულების შემუშავება დასახელდა. ასევე მოხდა ვებგვერდის მოდერნიზაცია. განახლებულ ვებგვერდზე ყველა საჭირო ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი. ინერგება ონლაინ პეტიციის პრაქტიკა. აქტიურად მოხდა მოსახლეობის ინფორმირება ონლაინ სერვისების მნიშვნელობაზე. მთავარ გამოწვევად კი ინტერნეტიზაციის პრობლემა რჩება, რომელზეც უკვე აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

მომზადდა ახალი პუბლიკაცია: საჭიროებათა კვლევის მეორე ანგარიში: „საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) გატარების პროცესში მოსახლეობის საჭიროებათა შეფასება დასავლეთ საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში -  კონსოლიდირებული ანგარიში“ (ქართული და ინგლისური ვერსიები).

კვლევის ძირითად ვექტორად განისაზღვრა ელექტრონული მომსახურების სარგებლიანობა და ადგილობრივი პოლიტიკის ფორმირებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხის გამოვლენა. საჭიროებათა  პირველი კვლევა ჩატარდა 2020 წლის აპრილ-მაისში, მეორე - 2021 წლის  მაის-ივნისში.

კვლევის ჩატარებაში ჩართული იყო იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონების 8 მუნიციპალიტეტში მოქმედი 16 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია. ეს ორგანიზაციები აქტიურად მუშაობენ პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

ხონის სამუშაო ჯგუფმა ორწლიანი საქმიანობის შედეგები შეაჯამა: ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება, ახალი ორგანიზაციების დარეგისტრირება, სამოქალაქო და სამთავრობო სექტორების აქტიური თანამშრომლობა, საჯარო რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგი, ცხელი ხაზის ამოქმედება, მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის განახლება, თვითმმართველობის ელექტრონული სერვისების გაუმჯობესება, ელექტრონული პეტიციის დანერგვა, ეთიკის კოდექსის შემუშავება...

ეს ძალიან დიდი გამოცდილება და საუკეთესო პრაქტიკაა ხონის მუნიციპალიტეტისთვის.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

ბაღდათის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დაეთმო ანტიკორუფციული დებულების სამუშაო ვარიანტის განხილვას. ეს დოკუმენტი პარტნიორი ორგანიზაციის „სამოქალაქო სპექტრი - თანასწორობის“ მცირე პროექტის ფარგლებში შეიქმნა. დებულება საკმაოდ მოცულობითი და შინაარსობრივია, მასში ანტიკორუფციული ხედვა რვა სხვადასხვა მიმართულებით არის გადმოცემული. ანტიკორუფციული დებულების დამტკიცების პროცესში ბაღდათის სამუშაო ჯგუფი ლობისტად მოიაზრება. აქედან გამომდინარე, შეხვედრაზე მოხდა შეთანხმება, თუ რა ეტაპები უნდა გაიაროს დოკუმენტმა, რომ სექტემბერში დამტკიცდეს.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

მორიგ შეხვედრაზე ვანის სამუშაო ჯგუფმა შეაჯამა მუშაობის შედეგები და გამოყო ის აქტივობები, რომლებიც პროექტის დასრულებამდე უნდა შესრულდეს.

შეხვედრაზე ასევე აღინიშნა, როგორ მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის მოდერნიზაცია, რა სიტუაციაა მისი განახლების კუთხით. დაიგეგმა შეხვედრა სხვადასხვა სამსახურის და განყოფილების ხელმძღვანელებთან, რათა მათ დროულად გადასცენ საჭირო ინფორმაცია საიტზე განსათავსებლად.

ჯგუფის წევრებმა იმსჯელეს ანტიკორუფციულ სტრატეგიაზე, მის პუნქტებსა და ფორმაზე. გადაწყდა, რომ დოკუმენტის შექმნის პროცესში ჯგუფის ყველა წევრი აქტიურად ჩაერთვება.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

თერჯოლის სამუშაო ჯგუფმა პროექტის მიმდინარეობისას არაერთი ინიციატივა გამოიჩინა და განახორციელა. სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე კიდევ ერთი აქტუალური საკითხი განიხილეს - ეს არის სამოქალაქო ბიუჯეტირება, რომელიც თერჯოლის მუნიციპალიტეტში აქტიურად ინერგება.

როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, ჩატარდება იდეების კონკურსი, მისი დასრულების შემდეგ კი მონაწილეებს ჩაუტარდებათ ტრენინგები პროექტის წერასთან დაკავშირებით.

პროექტების განხილვა დაიწყება სექტემბრის ბოლოს.

***

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

ლანჩხუთის სამუშაო ჯგუფმა პროექტის ფარგლებში დიდი გამოცდილება მიიღო და ბევრი სასიკეთო საქმეც გააკეთა მუნიციპალიტეტში ელექტრონული სერვისების გასაუმჯობესებლად.

ახლა სამუშაო ჯგუფი ანტიკორუფციულ გეგმაზე მუშაობს. ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე მონაწილეებმა განიხილეს გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებული საქმიანობა და ისაუბრეს, რა ეტაპებია საჭირო მისი განხორციელებისათვის. 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

ხონის სამუშაო ჯგუფი აქტიურად მოქმედებს თავისი გეგმის მიხედვით. მორიგ  ონლაინ შეხვედრაზე ჯგუფის წევრებმა განიხილეს მონიტორინგის შედეგად გამოკვეთილი საკითხები. ითქვა, რომ შესრულდა კიდევ ერთი რეკომენდაცია: საკრებულომ დაადგინა მოქალაქეთა მიღების კონკრეტული დღეები - კვირაში 2 დღე, რაც აქამდე არ არსებობდა. ეს ბრძანება მოცემულია მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

შეხვედრაზე ასევე იმსჯელეს ეთიკის კოდექსზე. აღინიშნა, რომ ხონის მუნიციპალიტეტი ეთიკის კოდექსს მიიღებს მუდმივმოქმედი დადგენილების და არა ერთჯერადი განკარგულების საფუძველზე. მორიგ შეხვედრამდე ჯგუფის წევრები აქტიურ საკონსულტაციო რეჟიმში მუშაობენ.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

ვანის მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო საზოგადოების კიდევ ერთი ორგანიზაცია შეიქმნა - „ხალხი და თავისუფლება“. სხვა ახალი ორგანიზაციების მსგავსად, მანაც მიიღო მონაწილეობა საგრანტო კონკურსში და განახორციელა სამთვიანი პროექტი „ინფორმირებული ახალგაზრდობა“.

პროექტის შედეგად ჩამოყალიბდა და შესაბამისი უნარებით აღიჭურვა ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფი სალხინოს თემში. ახალგაზრდებმა ბევრი რამ იციან საჯარო მმართველობის როლის და ელექტრონული სერვისების შესახებ. მათ გამოავლინეს ახალგაზრდების საჭიროებები და თვითმმართველობას მიაწოდეს რეკომენდაციები. საინიციატივო ჯგუფი აქტიურად მუშაობას ადგილობრივ თემთან ონლაინ სერვისების გამოყენების პროპაგანდის კუთხით.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image