ფონდი „სოხუმი“ წლებია, აქტიურად მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობებთან გენდერული თანასწორობის პრინციპების დანერგვის მიზნით. შემუშავებულია და გამოცემულია არაერთი დოკუმენტი თუ მეთოდური სახელმძღვანელო.

ამჯერად შემუშავდა მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის პროექტი - ეს არის ნიმუში, მოდელი, რომლის საფუძველზეც შეიძლება ადგილობრივი ჯგუფების საჭიროებებზე მორგებული სამოქმედო გეგმის გაწერა.

გენდერული პოლიტიკის რეალიზაციის სამუშაო გეგმა ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო რესურსების სამართლიან განაწილებას, ადგილობრივ პროცესებში ქალებისა და მამაკაცების სრულ ჩართვას.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

1

გენდერული მეინსტრიმინგის დანერგვა მუნიციპალიტეტებში - სტრატეგიული  გზამკვლევი ადგილობრივი  ხელისუფლებისთვის - ამ სახელწოდებისაა ფონდი „სოხუმის“ ახალი პუბლიკაცია. მასში ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს, მათ შო­რის აფხა­ზე­თის და ვი­შეგ­რა­დის ოთხი ქვეყ­ნის (უნ­გრე­თი, პო­ლო­ნე­თი, ჩე­ხე­თი, სლო­ვა­კე­თი) გა­მოც­დი­ლე­ბის შე­დე­გად დაგ­რო­ვი­ლი ექ­სპერ­ტუ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბი და რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი.

გზამ­კვლე­ვი არის დამ­ხმა­რე მე­თო­დო­ლო­გი­ური სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო, რო­მე­ლიც ხელს შე­უ­წყობს ად­გი­ლობ­რივ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას გენ­დერ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი პო­ლი­ტი­კის და­ნერ­გვა­ში. მას­ში მო­ცე­მუ­ლია იმ სა­კითხ­თა ნუს­ხა, რო­მელ­თა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია გენ­დე­რუ­ლი მე­ინ­სტრი­მინ­გის გა­სა­ტა­რებ­ლად ად­გი­ლობ­რივ პო­ლი­ტი­კა­ში.

პუბლიკაცია შემუშავდა პროექტის „ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილება ადგილობრივ დონეზე თანაბარი, ინკლუზიური და დემოკრატიული მმართველობისათვის“ ფარგლებში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

ფონდი „სოხუმის“ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოცემა - პუბ­ლი­კა­ცია აქტუალურ თემაზე „გენდერული მეინსტრიმინგი ადგილობრივ თვითმმართველობაში“. ეს არის სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის ექ­სპერ­ტთა მი­ერ შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი ნაშ­რო­მე­ბის კრე­ბული, რო­მე­ლიც მიზ­ნად ისა­ხავს, ვი­შეგ­რა­დის ქვეყ­ნე­ბის და  საქართველოს გა­მოც­დი­ლე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ად­გი­ლობ­რივ  მმარ­თვე­ლო­ბა­ში გენ­დე­რუ­ლი პოლიტიკის ადვოკატირებას.

კვლე­ვე­ბი ჩა­ტარ­და  პრო­ექ­ტის „ვი­შეგ­რა­დის ქვეყ­ნე­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა ად­გი­ლობ­რივ დო­ნე­ზე თა­ნა­ბა­რი, ინ­კლუ­ზი­უ­რი და დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი მმარ­თვე­ლო­ბი­სათ­ვის“ ფარ­გლებ­ში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში (15.01.2017–15.01.2018) ფონ­დი „სო­ხუ­მი“ მუ­შა­ობ­და პრო­ექ­ტზე „ქალ­თა შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­ფარ­თო­ე­ბა კონ­ფლიქ­ტის ტრან­სფორ­მა­ცი­ა­ში ახა­ლი მიდ­გო­მე­ბის გა­მო­სა­მუ­შა­ვებ­ლად“.

ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ საპ­რო­ექ­ტო საქ­მი­ა­ნო­ბა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში. პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში გა­ი­მარ­თა ტრე­ნინ­გი ქა­ლე­ბი­სა და ახალ­გაზ­რდე­ბის ჯგუფ­თან. ტრე­ნინ­გის მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა და­წე­რეს ესე­ე­ბი, გო­გო­ნებ­მა ჩა­ა­ტა­რეს ვორ­კშო­პე­ბი თა­ნა­ტო­ლებ­თან. გან­ხორ­ცი­ელ­და კვლე­ვა და გა­მო­ი­ცა ბრო­შუ­რა „ქარ­თულ­-ა­ფხა­ზუ­რი კონ­ფლიქ­ტი, კონ­ფლიქ­ტის მოგ­ვა­რე­ბის მი­მართ მიდ­გო­მე­ბის ხე­ლახ­ლა გა­აზ­რე­ბა და ახა­ლი ვექ­ტო­რე­ბი მი­სი ტრან­სფორ­მა­ცი­ის­თვის“ ქარ­თულ, რუ­სულ და ინ­გლი­სურ ენებ­ზე. ამის შემ­დეგ მო­ე­წყო მრგვა­ლი მა­გი­დე­ბი კვლე­ვის პრე­ზენ­ტა­ცი­ის მიზ­ნით. პრო­ექ­ტის ფი­ნა­ლურ ნა­წილ­ში გა­ი­მარ­თა შეხ­ვედ­რა კვიპ­როს­ზე, მომ­ზად­და და ეთერ­ში გა­ვი­და ფილ­მი პრო­ექ­ტის შე­სა­ხებ.

ჟურ­ნა­ლი ასა­ხავს ყვე­ლა საპ­რო­ექ­ტო აქ­ტი­ვო­ბას.

გადმოწერა

გამოიცა ფონდი „სოხუმის“ საანგარიშო ჟურნალი „ქალთა ხმა“. ჟურნალის  პირველ ნაწილში შეჯამდა წარმატებით განხორციელებული სამწლიანი პროექტი „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში“. მეორე ნაწილში შეკრებილია  ყოველთვიური ინტერნეტ გამოცემა - საინფორმაციო ბიულეტენები, რომლებშიც განხილულია ფონდი „სოხუმის“ სხვადასხვა შეხვედრაზე წამოჭრილი აქტუალური თემები და კონკრეტული ქეისები. სწორედ ამ ისტორიებითაა წარმოდგენილი ჩვენი მუშაობის ანგარიში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer

Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

საკონსულტაციო მუშაობის მნიშვნელობა ძალადობის პრევენციისთვის - ასეთია #11 საინფორმაციო ბიულეტენის თემა.

ფონდი „სოხუმის“ საქმიანობაში განსაკუთრებულია საინფორმაციო-საკონსულტაციო საქმიანობა. ამ მხრივ ფასდაუდებელია ფსიქოლოგის და იურისტების წვლილი. ბიულეტენში დაბეჭდილია მაგალითები ფსიქოლოგისა იურისტების ქეისებიდან და მოცემულია გარკვეული რჩევები.

გადმოწერა 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer

Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

„როგორ ვიმუშაოთ ახალგაზრდულ ჯგუფებთან კონფლიქტების მოგვარებისთვის“ - ასე ჰქვია მეთოდურ სახელმძღვანელოს, რომელიც ფონდმა „სოხუმმა“ გამოუშვა ახალგაზრდა ტრენერებისთვის.

სახელმძღვანელო შეიქმნა პროექტის „ახალგაზრდებს შორის კონფლიქტის არაძალადობრივად მოგვარების ხელშეწყობა ტრენინგების მეშვეობით დასავლეთ საქართველოში“ ფარგლებში  იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებმაც  გაიარეს სატრენინგო კურსი კონფლიქტოლოგიის საკითხებზე. კრებულში შევიდა 4 თემა, რომელზეც იმუშავეს დასავლეთ საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტის (ქუთაისი, ხონი, წყალტუბო, სენაკი, ფოთი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, ბათუმი) წარმომადგენელმა ახალგაზრდებმა: კონფლიქტის ტიპები, სახეები და მოგვარების მეთოდები; ინფორმირების როლი კონფლიქტის მოგვარებაში; გენდერი და გენდერული ასპექტები კონფლიქტის დარეგულირებაში; მასკულინურობის გავლენა კონფლიქტზე. სახელმძღვანელოში ასევე წარმოდგენილია ტრენერისთვის საჭირო ინფორმაცია: ტრენინგის სტრუქტურა და ტრენერობის ხელოვნება.

 გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება კანადის ადგილობრივი ინიციატივების  ფონდის -CFLI (კანადის საელჩო თურქეთში) მხარდაჭერით

„სამი სახის ჭეშმარიტება არსებობს: ჩემი ჭეშმარიტება, შენი ჭეშმარიტება და ზოგადი ჭეშმარიტება.“ - ეს ჩინური გამონათქვამი უძღვის ოქტომბრის საინფორმაციო ბიულეტენს.

ბიულეტენი ეძღვნება ოჯახური კონფლიქტების ერთ-ერთ გამომწვევ მიზეზს - განსხვავებებს პიროვნულ ფასეულობებსა და ტრადიციებს შორის.

პრობლემის აქტუალობასთან ერთად ბიულეტენში წარმოდგენილია ფსიქოლოგის რჩევებიც და ის დაეხმარება მკითხველს სწორი გადაწყვეტილების, ტოლერანტული დამოკიდებულების და ზოგადი ჭეშმარიტების პოვნაში.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer

Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ოჯახური ძალადობის განვითარების მრავალწახნაგოვან პრიზმაში ერთ-ერთი სერიოზული ადგილი უჭირავს ისეთ მავნე ჩვევებს, როგორიც არის აზარტული თამაშები,  ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია. ამიტომაც საინფორმაციო ბიულეტენის სექტემბრის ნომრის თემად იქცა „მავნე ჩვევები და ოჯახური ძალადობა“.

მასში ნაჩვენებია პრობლემის აქტუალობა, არის რჩევები, რომელთა შორის ერთ-ერთია - ფსიქოლოგის კვალიფიციური კონსულტაციის მიღება.

ბიულეტენი არის ნაწილი პროექტისა „ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში“.

გადმოწერა

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt – Evangelischer

Entwicklunsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image

სასარგებლო ბმულები

სოციალური ქსელები