მორიგ შეხვედრაზე ვანის სამუშაო ჯგუფმა შეაჯამა მუშაობის შედეგები და გამოყო ის აქტივობები, რომლებიც პროექტის დასრულებამდე უნდა შესრულდეს.

შეხვედრაზე ასევე აღინიშნა, როგორ მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის მოდერნიზაცია, რა სიტუაციაა მისი განახლების კუთხით. დაიგეგმა შეხვედრა სხვადასხვა სამსახურის და განყოფილების ხელმძღვანელებთან, რათა მათ დროულად გადასცენ საჭირო ინფორმაცია საიტზე განსათავსებლად.

ჯგუფის წევრებმა იმსჯელეს ანტიკორუფციულ სტრატეგიაზე, მის პუნქტებსა და ფორმაზე. გადაწყდა, რომ დოკუმენტის შექმნის პროცესში ჯგუფის ყველა წევრი აქტიურად ჩაერთვება.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

ვანის მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო საზოგადოების კიდევ ერთი ორგანიზაცია შეიქმნა - „ხალხი და თავისუფლება“. სხვა ახალი ორგანიზაციების მსგავსად, მანაც მიიღო მონაწილეობა საგრანტო კონკურსში და განახორციელა სამთვიანი პროექტი „ინფორმირებული ახალგაზრდობა“.

პროექტის შედეგად ჩამოყალიბდა და შესაბამისი უნარებით აღიჭურვა ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფი სალხინოს თემში. ახალგაზრდებმა ბევრი რამ იციან საჯარო მმართველობის როლის და ელექტრონული სერვისების შესახებ. მათ გამოავლინეს ახალგაზრდების საჭიროებები და თვითმმართველობას მიაწოდეს რეკომენდაციები. საინიციატივო ჯგუფი აქტიურად მუშაობას ადგილობრივ თემთან ონლაინ სერვისების გამოყენების პროპაგანდის კუთხით.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

„ვანი - XII საუკუნე“ - სამოქალაქო საზოგადოების ეს ორგანიზაცია ვანის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე თვის წინ დარეგისტრირდა ფონდი „სოხუმის“ ხელშეწყობით და ჩვენი პროექტის ფარგლებში უკვე განახორციელა მცირე საგრანტო პროექტი „ინფორმირებული სოფლის მოსახლეობა“.

შედეგი თვალსაჩინოა: ვანის, ზედა ვანის, ჭყვიშის და ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრებთა გარკვეულ ჯგუფებს ინფორმაცია მიეწოდა საჯარო მმართველობის რეფორმაზე, ელექტრონული სერვისების გამოყენების მნიშვნელობაზე.

პროექტის მონაწილეები გაეცნენ მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის ძირითად მიმართულებებს. მათ საშუალება აქვთ, საჭირო შემთხვევაში ითანამშრომლონ თვითმმართველობასთან, მიიღონ და მიაწოდონ ინფორმაციები, ჩაერთონ ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობაში.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

ვანის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთათვის ონლაინ ფორმატში ჩატარდა დებატები, სადაც მიღწეული შედეგები შეაჯამეს. შეხვედრას ეწრებოდნენ სამუშაო ჯგუფის წევრები, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები.

შეხვედრა განსაკუთრებული იყო იმით, რომ პარტნიორი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებმა შეკრებილებს გააცნეს წარმატებული პრაქტიკა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელმა სამოქალაქო ბიუჯეტის დანერგვის პრაქტიკაზე ისაუბრა, ხონის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელმა კი ონლაინ პეტიციის სისტემის დანერგვაზე მიაწოდა ინფორმაცია მონაწილეებს. აღინიშნა, რომ წარმატებული გამოცდილების გაზიარება მნიშვნელოვანია იმ მუნიციპალიტეტებისათვის, რომლებიც ახლა მუშაობენ ამ მიმართულებით.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული მინიპროექტების შედეგები შეაჯამეს ვანის სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე. ასევე განიხილეს რეკომენდაციები, რომლებიც შეიმუშავეს ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის საჯარო მმართველობის ადგილობრივ დონეზე იმპლემენტაციის მიზნით - ეს, ძირითადად, ეხება მოქალაქეთა და მერიის წარმომადგენელთა უნარების ამაღლებას ელექტრონული სერვისების გამოყენების კუთხით.

შეხვედრაზე გამოიყო ის აქტივობები, რომლებიც ჯგუფმა პროექტის დასრულებამდე უნდა შეასრულოს და მათ შესრულებაზე პასუხისმგებლობა ჯგუფის წევრებს შორის განაწილდა.

„ახალი ხედვები საჯარო მმართველობის რეფორმის გატარების პროცესში, მოსახლეობის საჭიროებათა დასანერგად“ - ამ თემაზე ჩატარდა მრგვალი მაგიდა ვანში. შეხვედრაში აქტიურად ჩაერთნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია მოსახლეობის საჭიროებათა შეფასებასა და გამოკვეთილ რეკომენდაციებზე. ისინი გაეცნენ ვანში რეგისტრირებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მუშაობას საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების კუთხით. ასევე გაკეთდა პრეზენტაცია ვანის სამუშაო ჯგუფზე, მის სტრუქტურასა და შედეგებზე.

შეხვედრა აქტიური დისკუსიის ფონზე გაიმართა. მონაწილეებმა დააფიქსირეს ის მიზეზები, რომლებიც ელექტრონული სერვისების გამოყენებას უშლის ხელს. ეს, ძირითადად, ინფორმირების დაბალ დონეს და სათანადო უნარების არქონას ეხება.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

ვანის სამუშაო ჯგუფის რიგით მეათე შეხვედრა დაეთმო პარტნიორი ორგანიზაციების „თანადგომა 2020“ და „მოქალაქეთა აქტიურობა ეფექტიანი მმართველობისა და სამართლიანობისთვის“ წარმომადგენლების მოხსენებებს, რომლებიც უკავშირდებოდა მათი მცირე პროექტების დინამიკას - რა აქტივობებს ახორციელებენ, რა ცვლილებებს ხედავენ წინა პროექტთან შედარებით და რა გამოწვევები არის ჯერ კიდევ საჯარო მმართველობის რეფორმასთან დაკავშირებით. აღინიშნა, რომ მოქალაქეთა ინფორმირების აუცილებლობა ჯერ კიდევ დგას დღის წესრიგში. ასევე მნიშვნელოვანია მათი უნარ-ჩვევების ამაღლება ელექტრონულ სერვისებთან დაკავშირებით, რაც სოფლებში მერების წარმომადგენელთა ჩართულობით შეიძლება გადაიჭრას - ამ კუთხით მუშაობა უკვე მიმდინარეობს.

ითქვა ისიც, რომ წინა შეხვედრაზე შეთანხმებული ცვლილებები უკვე აისახა ჯგუფის სამოქმედო გეგმაში და დამტკიცდა საკრებულოს სხდომაზე.

ვანის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა მოქალაქეთა საჭიროებების კვლევა - შეგროვდა რაოდენობრივი მონაცემები, გაიმართა ინდივიდუალური ინტერვიუები ექსპერტებთან და ფოკუს-ჯგუფები მოწყვლად ჯგუფებთან.

შემდეგ მოხდება კვლევის შედეგად გამოვლენილი პრობლემების ადვოკატირება შესაბამის უწყებებში და მოქალაქეთა პრიორიტეტული საკითხების ინტეგრირება მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმაში.

კვლევაზე იმუშავეს ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა - „თანადგომა-2020“ და „მოქალაქეთა აქტიურობა ეფექტური მმართველობისა და სამართლინობისთვის“. 

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

ვანის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ჯგუფის სამუშაო გეგმის ცვლილებებზე იმსჯელეს. აღინიშნა, რომ გეგმაში უნდა აისახოს ის საკითხები, რომელთა მოგვარება მათ კომპეტენციაში შედის: ადგილობრივი საჭიროებების პირველი კვლევის დროს გამოვლენილი პრობლემები და საჯარო მმართველობის რეფორმის მესამე მონიტორინგის რეკომენდაციები. ისაუბრეს აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, რომლის განახლებაც მიმდინარეობს. გადაწყდა, რომ ჯგუფის წევრები ჩაერთვებიან გვერდზე ინფორმაციის განთავსების პროცესში.

თავისი აქტიურობით ვანის სამუშაო ჯგუფი ხელს უწყობს საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელებას.

ფონდ „სოხუმს“ 10 ქალთა მხარდაჭერის ცენტრი აქვს თერჯოლის, ვანის, ტყიბულის, ბაღდათის, ჩოხატაურის, სამტრედიის, ქობულეთის, ზუგდიდის, სენაკის, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში. მობილიზატორთა განახლებული შემადგენლობისთვის ორდღიანი ვორკშოპი გაიმართა. ყველა განხილული თემა ერთნაირად საჭირო და აქტუალური იყო: სამიზნე ჯგუფების შერჩევა, აუდიტორიასთან მუშაობა, პრობლემების იდენტიფიცირება, მსხვერპლის ანკეტის შევსება და შესაბამისი რეაგირება, ადვოკატირების კამპანიის ჩატარება, მსხვერპლთა მხარდაჭერის სამართლებრივი მექანიზმები, თვითმმართველობებთან მუშაობა, მუნიციპალური პროგრამები და სახელმწიფო სერვისები ძალადობის პრევენციის და მსხვერპლთა დახმარების კუთხით, ინფორმირება, თვითპრეზენტაცია, ფასილიტაცია და მოდერაცია.

„მობილიზატორის მუშაობა რთული მომეჩვენა, მაგრამ ახლა ყველაფერი დალაგდა, უკვე ვიცი, როგორ ვიარო ნაბიჯ-ნაბიჯ. ვორკშოპმა დამანახა პროცესის თანმიმდევრობა,“ - აღნიშნა ერთ-ერთმა მობილიზატორმა ვორკშოპის ბოლოს.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image