„ახალი ხედვები საჯარო მმართველობის რეფორმის გატარების პროცესში, მოსახლეობის საჭიროებათა დასანერგად“ - ამ თემაზე ჩატარდა მრგვალი მაგიდა ვანში. შეხვედრაში აქტიურად ჩაერთნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია მოსახლეობის საჭიროებათა შეფასებასა და გამოკვეთილ რეკომენდაციებზე. ისინი გაეცნენ ვანში რეგისტრირებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მუშაობას საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების კუთხით. ასევე გაკეთდა პრეზენტაცია ვანის სამუშაო ჯგუფზე, მის სტრუქტურასა და შედეგებზე.

შეხვედრა აქტიური დისკუსიის ფონზე გაიმართა. მონაწილეებმა დააფიქსირეს ის მიზეზები, რომლებიც ელექტრონული სერვისების გამოყენებას უშლის ხელს. ეს, ძირითადად, ინფორმირების დაბალ დონეს და სათანადო უნარების არქონას ეხება.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმის შეხვედრა ჩატარდა ქუთაისში. შეხვედრაზე მონაწილეობდა ხონში, ვანში, თერჯოლაში, ბაღდათში, ლანჩხუთში, ოზურგეთში, ცაგერსა და ამბროლაურში რეგისტრირებული 16 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია. მუნიციპალიტეტების მიხედვით გაანალიზდა ადგილობრივი საჭიროების მეორე კვლევის შედეგად გამოვლენილი შედეგები, მოხდა შედარება წინა კვლევასთან, თუ რა დინამიკა ფიქსირდება ამ ეტაპზე, რა შედეგებია და რა გამოწვევები რჩება.

ხაზი გაესვა იმ ფაქტს, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში  გაიზარდა ინფორმირების დონე საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ და, შესაბამისად - ელექტრონული სერვისების გამოყენების სტატისტიკაც. ამ ყველაფერში დიდი წვლილი მიუძღვით 8 მუნიციპალიტეტში შექმნილ სამუშაო ჯგუფებს.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

8 მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირება და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლი“. ტრენერი შეეხო აქტუალურ თემებს: საჯარო პოლიტიკის ციკლი და ძირითადი ელემენტები, საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირება და მისი მნიშვნელობა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის.

ტრენინგი ინტერაქტიულ ფორმატში წარიმართა, მონაწილეებმა თავიანთ გამოცდილებაზე ისაუბრეს, თუ რა სტრატეგიებს იყენებენ ადვოკატირებისა და ლობირებისთვის. ხაზგასმულ იქნა ადგილობრივი საზოგადოების ინტერესების ადვოკატირების მნიშვნელობა ეროვნულ დონეზე, რაზეც ტრენერმა კონკრეტული მაგალითებით ისაუბრა. აღინიშნა, რომ ტრენინგი სასარგებლო იყო თეორიული და პრაქტიკული ინფორმაციის კუთხით.

გუბში რცხილნარის დარგვა უნდათ. დედალაურში - ცენტრალური გზის მოასფალტება. ძეძილეთის და გოჩა-ჯიხაიშის მოსახლეობას ტრანსპორტის პრობლემა აქვთ.

ეს ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლების პრობლემებია. მოგვარების გზაც მოიძებნა...

ელექტრონული პეტიცია!

ეს თანამედროვე და მოხერხებული მექანიზმია.

პეტიცია (ლათ. „petitio“) არის წერილობითი კოლექტიური თხოვნა ხელისუფლების ორგანოებისადმი, კოლექტიური შუამდგომლობა.

ინტერნეტმა მნიშვნელოვნად გაზარდა და გააადვილა პეტიციაზე ხელმოწერები, გააუმჯობესა მოქალაქეთა დიალოგი სახელმწიფო სტრუქტურებთან. ინტერნეტ რესურსების გააქტიურებას ემსახურება ჩვენი პროექტიც „გუ­რი­ის, იმე­რე­თი­სა და რა­ჭა-­ლე­ჩხუ­მის სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის სა­ერ­თო ფო­რუ­მი სა­ჯა­რო მმარ­თვე­ლო­ბის რე­ფორ­მის საგ­ზაო რუ­კის მო­ნი­ტო­რინ­გის მიზ­ნით“.

„რუდუნი“ არის სამოქალაქო საზოგადოების ერთ-ერთი ორგანიზაციაა, რომელიც ახლახან შეიქმნა ლანჩხუთში.  „რუდუნი“ ქვეგრანტების პროგრამით ახორციელებს მცირე პროექტს „საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება მუნიციპალური ელექტრონული სერვისების როლისა და მნიშვნელობის შესახებ". ორგანიზაციამ მოამზადა საინფორმაციო ბუკლეტი, რომელშიც სრულადაა აღწერილი ის ელექტრონული სერვისები, რომელთაც მოსახლეობას სთავაზობს ვებგვერდი www.lanchxuti.gov.ge და ელექტრონული მენეჯერი  lcman.ge. საზოგადოებაში ბუკლეტის გასავრცელებლად, სხვა საშუალებეთან ერთად, გამოყენებულ იქნა ადგილობრივი გაზეთი „ჰო და არა“. ბუკლეტი გაზეთთან ერთად მიიღო მისმა 3000-მა გამომწერმა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 15 ტერიტორიულ ერთეულში.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

ვანის სამუშაო ჯგუფის რიგით მეათე შეხვედრა დაეთმო პარტნიორი ორგანიზაციების „თანადგომა 2020“ და „მოქალაქეთა აქტიურობა ეფექტიანი მმართველობისა და სამართლიანობისთვის“ წარმომადგენლების მოხსენებებს, რომლებიც უკავშირდებოდა მათი მცირე პროექტების დინამიკას - რა აქტივობებს ახორციელებენ, რა ცვლილებებს ხედავენ წინა პროექტთან შედარებით და რა გამოწვევები არის ჯერ კიდევ საჯარო მმართველობის რეფორმასთან დაკავშირებით. აღინიშნა, რომ მოქალაქეთა ინფორმირების აუცილებლობა ჯერ კიდევ დგას დღის წესრიგში. ასევე მნიშვნელოვანია მათი უნარ-ჩვევების ამაღლება ელექტრონულ სერვისებთან დაკავშირებით, რაც სოფლებში მერების წარმომადგენელთა ჩართულობით შეიძლება გადაიჭრას - ამ კუთხით მუშაობა უკვე მიმდინარეობს.

ითქვა ისიც, რომ წინა შეხვედრაზე შეთანხმებული ცვლილებები უკვე აისახა ჯგუფის სამოქმედო გეგმაში და დამტკიცდა საკრებულოს სხდომაზე.

ამბროლაურის საკრებულოს დარბაზში რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის რესურს ცენტრის და „რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონალური ჰაბი - აფხაზინტერკონტის“ და მეწარმე ქალთა ფონდის წარმომადგენლებმა ჩაატარეს მრგვალი მაგიდა თემაზე: „ახალი ხედვები საჯარო მმართველობის რეფორმის გატარების პროცესში, მოსახლეობის საჭიროებათა დასანერგად“. შეხვედრის ფასილიტატორმა ქრისტინა მურუსიძემ ისაუბრა პროექტის მიზნებსა და შედეგებზე. გაკეთდა საჭიროებათა შეფასების ანგარიშის პრეზენტაცია. მონაწილეებმა მოისმინეს ინფორმაცია სამუშაო ჯგუფის აქტივობებზე. მერიის წარმომადგენელმა კი მუნიციპალიტეტის ხედვა გაუზიარა შეკრებილებს კვლევაში გამოკვეთილი პრობლემების დასაძლევად. შეხვედრა საინტერესო აღმოჩნდა დამსწრეთათვის, რაც აქტიურ დისკუსიაში გამოჩნდა.

შეხვედრას ესწრებოდნენ ამბროლაურის მერიის და საკრებულოს, არასამთავრობო სექტორის, მასმედიის და საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები.

მუშაობა მიმდინარეობს პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში.

სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართა ლანჩხუთში. შეხვედრაზე განხილულ იქნა საჭიროებების კვლევის მეორე ეტაპის შედეგები და საჯარო მმართველობის ელექტრონული რესურსების ხელმისაწვდომობის მხრივ მიღწეული ცვლილებები. ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრი და საქართველოს სასოფლო დარბაზი - ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ეს ორი ორგანიზაცია აქტიურადაა ჩართული  პროექტის განხორციელებაში და დიდია მათი  წვლილი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ელექტრონული სერვისების განვითარებასა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაში.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სამუშაო ჯგუფი მორიგ შეხვედრაზე შეიკრიბა. შეხვედრაზე განხილული იყო სამოქალაქო ბიუჯეტირების დოკუმენტი, რომელიც უკვე დასრულების სტადიაშია. აქტიურად მუშაობს კომისია და ივლისში დოკუმენტს საკრებულოს სხდომაზე წარადგენენ.

მთავარი თემა იყო აგრეთვე ადგილობრივი საჭიროებების კვლევა, რომელიც ახლახან დაასრულეს სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა. კვლევამ ბევრი საკითხი წარმოაჩინა: საჭიროა კომუნიკაციის გაუმჯობესება მერიასა და საკრებულოსთან, სოციალური პროგრამების შესახებ მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს მოსახლეობას, აუცილებელია ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება და ა.შ. სამუშაო ჯგუფი ამ და სხვა საკითხების ადვოკატირებას დაიწყებს.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

ხონში სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბა. შეხვედრაზე განიხილეს ეთიკის კოდექსის  საბოლოო ვერსია, რომელიც მზად არის საკრებულოს სხდომაზე წარსადგენად.

მეორე საკითხად დღის წესრიგში იდგა - ინფორმაცია ადგილობრივი საჭიროებების კვლევის შესახებ. ისაუბრეს კვლევის დროს გამოკვეთილ პრობლემებზე და შემუშავებულ რეკომენდაციებზე. წარმოდგენილ საკითხებს  შორისაა მიღების დღეები საკრებულოში და ვებგვერდზე სამთავრობო სტრუქტურის წარმომადგენელთა მონაცემების მოთავსება. ყოველივე ეს საჭირო ადამიანებთან მიმართვას და პრობლემების მოგვარების გზებს გაუადვილებს მოქალაქეს. სამუშაო ჯგუფის შემდეგ შეხვედრაზე ამ და სხვა აქტუალურ საკითხებზე ისაუბრებენ.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image